تماس با ما

آدرس ما

فروشگاه پارسا
فروشگاه پارسا
اهواز بازار بزرگ کامپیوتر طبقه2 مرکز کامپیوتر ولیعصر
مشاهده نقشه گوگل
تلفن
09167776266-09366186828

ساعات بازگشایی
10 - 15 و 15.30- 22

فرم تماس